Generalforsamling

 

Den årlige generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned med følgende dagsorden:

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år 2015 v/formand Lars Kristensen
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 – for 2 år) og suppleanter (2 – for 1 år)
  7. Valg af revisor (1 – for 2 år) og suppleant (1 – for 1 år)
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden primært på e-mail lek@tunet.dk, alternativt pr. post til Adonisvej 33, 7100 Vejle.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 6 dage før generalforsamlingen.