Trædballe Uhrhøj Net indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19.00 på DOMUS, Ved Sønderåen 1, med følgende dagsorden:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år 2022 v/formand Lars Enevold Kristensen
 3. Regnskabsaflæggelse for 2022
 4. Indkomne forslag
 5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2023)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 – for 2 år) og suppleanter (1 – for 1 år)

På valg:

 • Lars Enevold Kristensen
 • Søren Kromann

Suppleanter på valg:

 • Jan Dyrmose Hansen
 1. Valg af revisor (1 – for 2 år) og suppleant (1 – for 1 år)

På valg:

 • Bendt Brandt

Suppleant på valg:

 • Ole Agerskov
 1. Eventuelt

Foreningen er som vanligt vært ved et mindre traktement, én øl/vand samt kaffe.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden på e-mail lek@tunet.dk, alternativt pr. post til Adonisvej 33, 7100 Vejle.

Forslag skal være formanden i hænde senest fredag den 17. marts 2023.
Evt. modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen kan her på hjememsiden fra mandag den 20. marts 2023.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forslag til behandling på ordinær generalforsamling 22. marts 2023:

Nuværende ordlyd
6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 10 dages og højst 15 dages varsel med angivelse af dagsorden i gratis lokalt omdelt blad.

Forslag til vedtægtsændring (FORSLAG 1)
6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden på foreningen hjemmeside.

Alternativt forslag til vedtægtsændring (såfremt FORSLAG 1 falder)
6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 10 dages og højst 15 dages varsel i gratis lokalt omdelt blad.